مدیریت محیط زیست

       ● بررسی فرآیند و ارائه راهکار برای کاهش تولید CO2

       ● ارائه راهکار برای کاهش و یا حذف پسماند و پساب

       ● ارائه راهکار برای بازیافت باطله و پسماند و پساب

       ● بررسی امکان کاهش یا جایگزینی مواد شیمیایی خطرناک در فرآیند

       ● بررسی کیفیت پساب خروجی و ارائه راهکار برای بهبود کیفیت آن

     ● ارائه راهکارهای حذف یا کاهش غبار و گازهای مضر در محیط کارخانه

هوشمندسازی

مدیریت محیط زیست

       ● بررسی فرآیند و ارائه راهکار برای کاهش تولید CO2

       ● ارائه راهکار برای کاهش و یا حذف پسماند و پساب

       ● ارائه راهکار برای بازیافت باطله و پسماند و پساب

       ● بررسی امکان کاهش یا جایگزینی مواد شیمیایی خطرناک در فرآیند

       ● بررسی کیفیت پساب خروجی و ارائه راهکار برای بهبود کیفیت آن

     ● ارائه راهکارهای حذف یا کاهش غبار و گازهای مضر در محیط کارخانه

راهکارهای موجود