فناوری‌های مدیریت انرژی

       ● بررسی فرآیند و ارائه راهکار برای کاهش مصرف انرژی

       ● بررسی و ارائه راهکار جهت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

       ● ممیزی انرژی و اکسرژی و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت بهینه سازی مصرف انرژی

هوشمندسازی

مدیریت آب و انرژی

       ● بررسی و ارائه راهکار برای کاهش آب مصرفی و بازچرخانی آب با توجه به مفهوم اقتصاد چرخشی

       ● بررسی فرآیند و ارائه راهکار برای کاهش مصرف انرژی

       ● بررسی و ارائه راهکار جهت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

       ● ممیزی انرژی و اکسرژی و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت بهینه سازی مصرف انرژی

 

راهکارهای موجود