درخواست خود را انتخاب کنید

درخواست بررسی

درخواست بررسی

درخواست بررسی وضع موجود، شناخت مسائل و ارائه راهکارهای بهبود و ارتقاء عملکرد
درخواست بررسی

درخواست ارائه راهکار

درخواست ارائه راهکار

مسئله شناخته شده است و برای حل آن نیاز به ارائه راهکار فناورانه می باشد
درخواست ارائه راهکار