اینترنت اشیاء در هوشمندسازی و اتوماسیون نسل جدید

       ● طراحی پلتفرم يکپارچه اینترنت اشیاء با رویکرد پایش هوشمند

       ● طراحی معماری تعمیر و نگهداری پیشگیرانه هوشمند

       ● ارائه راهکارهای مبتني بر تحليل کلان‌داده

       ● ارائه راهکارهای مدیریت هوشمند تجهیزات و ماشین‌آلات

       ● طراحی معماری و فرآیند تحول دیجیتال

       ● ارائه راهکارهای اتوماسیون نسل جدید جهت ارتقا فرآیند تولید

       ● ارائه راهکارهای اتوماسیون نسل جدید جهت مدیریت آب، انرژی و محیط زیست

       ● بررسی پتانسیل‌های بکارگیری اتوماسیون نسل جدید و هوشمندسازی

هوشمندسازی

هوشمندسازی و اتوماسیون نسل جدید

       ● طراحی پلتفرم يکپارچه اينترنت اشيا با رویکرد پایش هوشمند

       ● طراحی معماری تعمیر و نگهداری پیشگیرانه هوشمند

       ● ارائه راهکارهای مبتني بر تحليل کلان‌داده

       ● ارائه راهکارهای مدیریت هوشمند تجهیزات و ماشین‌آلات

       ● طراحی معماری و فرآیند تحول دیجیتال

       ● ارائه راهکارهای اتوماسیون نسل جدید جهت ارتقا فرآیند تولید

       ● ارائه راهکارهای اتوماسیون نسل جدید جهت مدیریت آب، انرژی و محیط زیست

       ● بررسی پتانسیل‌های بکارگیری اتوماسیون نسل جدید و هوشمندسازی

راهکارهای موجود